à la Une

First blog post

This is the post excerpt.

Publicités

This is your very first post. Click the Edit link to modify or delete it, or start a new post. If you like, use this post to tell readers why you started this blog and what you plan to do with it.

post

Publicités

Ñalnde njeslaare 14 mbooy 2018

Ñalnde Njeslaare 14 Mbooy hitaande 2018

Ñalnde njeslaare 14 Mbooy hitaande (2018) yontere nde fiiltiima Boobo o innaama inniraama (CEERNO JALAALIDDIINI BAH) oɗon ñaaga duwaaw nde o artata tokara makko wonde jankiniiɗo wonde moƴƴo e newiiɗo keewɗo neɗɗɗaagu, nganndiraaɗo kala sawtawol mooso keewɗo ganndal (jettooɗe ko Allah ngoodani)” Ceerno Jalaaliddiini Bah taanum Ceerno seek Siraaji diini seek Alhajji Muhammdu Saydu Bah  » Ɓiy Ahamdu Tijjaani Mammadu Saydu Bah (MG)  » En teddinirii ɗum dentaangal leñol ngol fof e mba’di kuuɓtidinndi.

NGENNDIYANKE JOOB
R.MG

Cortal Ytr Fiyaaku’

Ñalnde Dewo 30 Bowte hitaande 2017)

Ñalnde Dewo 30 Bowte hitaande 2017 ñalngu ngam cortal yuurnitaade fiyaaku aduna e anndude nguurndam tuubakooɓe he kitaale maɓɓe kese, ngenndiyanke Joob mo Rabaat Madiina gunaas koɗɗo ɗo e ngenndi farayse nokku (Poissy), hitaande hesere hitaande jam hitaande kisal hitaande ɓamtaare yo allah suur juulɓe teeŋri e renndo fulɓe

Publicités

Woto njaɓen teelde

WOTO NJAƁEN TEELDE

Allah yettaama, Allah yettaama kuuɓtidinɗo njoɓdeele e wonndere mum, tagɗo kammuuji mum e leyɗeele mum, tagɗo tago mum seerndi tagooje mum kisal makko ñiiɓngal yo won e tagooje makko ” Allah noon ko kaawniiɗo e kaawniiɗe mum ɗe kuuɓata ɗe yitere yiyata ɗe ɗemngal waawa haalde (wowlude) o tagii tagooje makko tagtoytooɗo tagooje mum yettoode woodanii mo mo ñalɗi kisal woni e junngo mum. Ɓaawo ɗuum en njuulii e Nelaaɗo makko o Sallallaahu Aleyhiwa Sallama mo jam e kisal woni e mum yo Allah ɓeydu juulde e makko hisnamo kanko e wondiiɓe makko rewɓe e makko haa ñalawma njoɓdiiji (Aamiin).

PULAAR FULFULDE

Pulaar fulfulde ina selli pulaar ko ɗemngal ko sabaabunde pulaar wonde ɗum ngal woni njartudi yoga e ɗemɗe gonɗe ko njartudi pulaar e ɗeen ɗemɗe waɗi hannde pullo añaa joganaa janfaaji aɓe njanfee yoga e nokkuuji tawii ko ngañgu gila ko ɓooyi hay sinndo wonaa hannde fuɗɗii kiiɗal fulɓe fuɗɗiima gila laamuuji ɓennuɗi, laamu tonnjo manna taaga termes haa yottii sattigiiɓe woni laamu almameeɓe Ceerno Abdul Qaadiri Kan e Ceerno Seek Suleymaan Baal to fuuta

Publicités

Nguurndam ɓiy leydi

Nguurndam ɓiy leydi

E ballal allah e kuɗol Ngenndiyanke Joob mo Rabaat Madiina Gunaas e nder falnde Koldaa diiwaan mo weliingaraa geɗe bittaaɗe ganndaaɗe wonde hannde ina jooki e nder senegaal teeŋtii e laamorgo mum woni Ndakaaru.

Puɗɗorka

Ɓesngu leydi ina haani tiiɗnaade ngam haɓtanaade leydi mum e diiwaan mum sibu kala ɓiy leydi ina haani daraade ngam ligganaade janngo mum haɓanoo ɓamtaare leydi mum e diiwaan mum, e ballal allah senegaal hannde e 100 fof 95 ko juulɓe, ko tolno yinɓe 5 ngoni heen ko wonaa juulɓe kono ina wayno a anndataa ɗum sibu kawral maɓɓe kamɓe ndenndi jam eko wonaa jam fof waɗde eɗen qiime e ɓurɓe nanondirde tawa ko leƴƴi ceertuɗi ngonkaaji kam e aadaaji haa e pine ekn  » sikke alaa hanki ko ni ngenndi senegaal wooruno, hay-sinndo hannde ina heewi waylo-waylo ngo yahdaani e sifaa hanki o ” banndiraaɓe renndo senegaalnaaɓe pinen yontii dawrugol e haɓaade ɗeen caɗeele gonɗe hakkunde renndo men.

Nanondiral sukaaɓe leydi ko ɓamtaare noddi.

Geno yettaama e sahaa kala ngam kuuɓtidinɗo njeñcudi ɓamtaare mum ganndo e galo fof ndenndi poti e makko). Ɓamtaare leydi ɓuri waawde nodditaade ɗum ko sukaaɓe daraade darnde tiiɗnde ngam riiwtude sooño kam e humambinnaagal e baasal, hannde allah addii ballal mum to bannge ndema so wonaa taw mo yiɗaa remde walla aynude walla julaade fof allah weeɓnanii en to bannge ndema e ngaynaaka e yiɗɓe nehde jawdi mu’en teeŋti e julaŋkooɓe Hoyreejo mawɗo leydi o addanii en heen ballal mum teeŋtungal, tawii fayndaare makko yo ɓesngu leydi ndi ceertu e tampere kam e heege gila e puɗɗe laamu makko wonnoo darnde makko e fayndaare makko ko yoo leydi fof alɗu ngam fof newanoo en, so wonaa mo yiɗaa gollaade won hee ko weeɓnanaa yettoode woodani Saganke cañnuɗo duule mum e kammu seŋi heen lewru e koode ilɓooje no kaŋŋe dimo; mo sooyɗataa sooynata Allah ko aan woni galo dokkoowo mo haaɓata yo a hisnu min e mbaawka ma (aamii).

(Aduna Hannde o ko hutaa butaa)

Aduna hannde o ko hutaa butaa sibu ngoƴaaji renndo men keewi te alaa heen ko woni e laawol ɓamtaare caggal nde alɗiyankooɓe men calii wallude ɓenguuji men he nguurndam ɓurɗam ɗo newaade tawa ina wondi e faggudu newiingu hannde noon moni kala ko galeyel mum e kirangel mum ɗo ɓamtata renndo men, ɓamtata renndo men ko nawdude junngo e faandu ko tawaa toon fof ndentinen ndennden” njaajnen kolaaɗe men ɓamten faggudu men ndoolnen njeñcudi men he taariindi men sikke alaa ɗo ina jeyaa e yiytude laabi ɓamtaare ngenndi men, Hoyreejo mawɗo leydi senegaal Alhajji Makki Sal darnde makko maantiniinde nde ngannduɗaa hannde winndere nde fof ina mantamo mantaango semmbelinngo » gila jeytaare senegaal hoyre mum e hitaande 1960 (l’indepandant du senegal en 1960 ), tawii ardinooɓe leydi senegaal keɓaani waɗde ɗeen golle patam-lamiije hoyre mawɗo leydi gl

Publicités

Muhammadu Saydu Bah.

ALHAJJI MUHAMMADU SAYDU BAH

Senaare woodani GENO toowɗo o tagɗo binnde laamɗo ñalawma darnga jom semmbe e dow semmbe mo semmbe mum semmbini semmbeeji sinndo wonaano semmbe makko alaa semmbe mo ina heɓa semmbe yo rokku en semmbe e poolgu fayde e añɓe men.

Ƴellitaare ƴellittoonde e sifaa mba’di GENO mo karallaaagal woni e junngo mum

Publicités

Ñalawma koole kelle.

Ñalawma koole e kelle takko maayo

Doole liyngu ko ndiyam ladde nguurndam mum ko leɗɗe ñaantata ɗum ko huɗo, waɗde mbiyen doole mum ko ndiyam waawi reende kisal mum noon ko aynaaɓe ndeenata kisal ladde ɓaawo nde diiwaan salii nde soppee tawa wonaa e coppugol ngol ngannduɗaa alaa daliilu lewde ladde no demoowo ngesa mum ni ɗuum wonaa hisnude ladde” sibu kisal ladde ko kisal jawdi e yimɓe sibu e jawdi kisata ko e ladde.

Puɗɗe ndunngu e ciiltirɗe mum.

Nanondiraama saha ndunngu ko saha weltaare jawdi e yimɓe teeŋtii e gollotooɓe ko fayti e ndema ina kimmira yiɗde waɗde huunde e oon saha ndema yaajne gawri e gerte ndemee paabi fof cummba cajo e darnde mawɗo galle darii ngam himmirde nguura galle

Publicités

Koloo Sal calinooɗo yawaare.

Ñalnde Aaɓnde 12 Colte hitaande 2018.

Pulaagu woyii sankaare Koloo Sal gooto e Ñeeñƴunooɗo he pinal fulɓe jaalal leñol daarorgal leñol. Daneeji cuuɗi terɗe ma leppi leydi keedi hakkunde wuurɓe he maayɗo, leppi leydi teddungal cuuɗi ngaandi ma; maayde nawii Koloo Sal kono maayde waawa nawde teddungal ngal mbaɗanɗaa leñol’ma. Afrik woyii Moritani woyii Mali woyii Gammbi woyii Gine woyii, Jaayndiyankooɓe ngoyii senegaal suniima yeeweende waɗi  » ñalnde Hoyre-biir 10 Colte hitaande 2018 ngo wullaango yottii e Aayawuuji he kabrirɗe wonde Koloo Sal mo gitaar mum tacci leyɗeele wambi sagataaɓe wuurtini pulaagu artiri pine he aadaaji Koloo Sal maayii kono golle mum he baɗle mum majjataa maaytata.

Ko yetti guurɗo yettata maayɗo, hayso nii hannde aada renndo’ngo ko yettude neɗɗo saanga nde maayii wonaa yettude neɗɗo saanga nde wuuri, neɗɗo haani yetteede ko saanga nde wuuri wonaa saanga nde maayii. So golle mantii neɗɗo yoo mante gila omo wuuri mbele o ɓeydoo tiiɗnaade  » Makka Makki Haadi Sal, lollirɗo Koloo Sal gorko mo Donay ñalnde nguurndam maayde alaa ñalnde maayde guurndam alaa, dentaangal (denndaangal), Pulaagu ngu fof duwanaama teeŋti he BAABA MAAL E DAANDE LEÑOL) » nde tawnoo ka ñaamo Baaba Maal.

Siforteeɓe jaambareeɓr leñol FULƁE.

SUUƊIIƁE LEPPI LEYDI TEDDUNGAL.

Koloo Sal

Tijjaani Aan.

Yero dooro Jallo.

Murtuɗo M Sammba.

Tafsiiru Jiggo.

Saydu booli Kan.

Aamadu Maalik Gay.

Abuubakri Dem.

Seek Faadel Kan.

Saydu Kan.

Mammadu Demmba Sih.

Yoo Allah ɓuuɓan darinooɓe ƴellitde pinal men haa ndawi cuuɗi leppi leydi, leppi leydi teddungal cuuɗi ɗum.

Yoo Allah yurmoɓe yaafo juuɗe moƴƴe njaɓɓo, Allah haarnaɓe aljanna firdawsi wona koɗorɗe maɓɓe (Aamiin).

Kuɗol Ngenndiyanke Joob mo Rabaat Madiina Gunaas.

Publicités